Configure AWS RDS Mysql Instance with phpMyAdmin Easy Method 2020

Configure AWS RDS Mysql Instance with phpMyAdmin Easy Method

phpMyAdmin is an open-source administration tool for Mysql and Mariadb. In this quick tutorial we will learn how to integrate  Amazon RDS Mysql instance with it on Ubuntu Server.  Let’s configure Apache2, PHP 7.x , Mysql 5.7 Server on the server on the Ec2 instance. Follow these steps on the terminal.

Step 1:

To install apache2 on the Ubuntu 16.04/18.04. Simply execute the following command on the terminal.

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2 -y

Now to verify if the apache2 is active on the Ec2 instance verify the status using the following command.

sudo service apache2 status

If the status appears running then its good, visit the Server IP or domain in your browser. You will get the default apache2 page on the port 80.

Ubuntu Apache2 Default Page

Step 2:

Installing PHP 7.4 version on the Ubuntu 16.04/18.04 Server.

We need to add the “ppa:ondrej/php ” PPA repository which has the latest build packages of PHP. Execute the following commands on the terminal

sudo apt-get update
sudo apt -y install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install 7.4 -y
sudo apt-get install -y php-{bcmath,bz2,intl,gd,mbstring,mcrypt,mysql,zip} -y
sudo apt-get install libapache2-mod-php  -y

Installing PHP on Ubuntu 20.04

If you have Ubuntu 20.04, then simply execute the following command. As Ubuntu 20.04 has PHP 7.4 in its upstream repository.

sudo apt update
sudo apt install php php-cli php-fpm php-json php-pdo php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath -y

Verify if the correct PHP version has been installed on the server. Execute the following command, the out should be following.

$ php --version
PHP 7.4.3 (cli) (built: Mar 26 2020 20:24:23) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.4.3, Copyright (c), by Zend Technologies

Let’s learn how to connect AWS RDS Mysql instance with PhpMyAdmin. We need to edit the default PHPMyAdmin configuration file. Execute the following command on the terminal.

sudo vi /etc/phpmyadmin/config.inc.php

Find these lines in the configuration file.

/*
 * End of servers configuration
 */

Append the below-mentioned code in the configuration file.

$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'xxxxx.xxxxxxxxxx.us-ast-1.rds.amazonaws.com';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '3306';
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = 'YOUR_SERVER_NAME';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = TRUE;

replace the “xxxxx.xxxxxxxxxx.us-ast-1.rds.amazonaws.com ” with your RDS endpoint. After doing this save the file and restart the apache2 server with this command.

STEP 3:
sudo service apache2 restart
STep 4:

After configuring the default phpMyAdmin configuration file. We need to add the incoming port connection “3306” for the webserver.

STep 5:

Open phpMyAdmin on your browser, add username and password. Your RDS Mysql Instance database should be accessible.

 

PS: Don’t expose your Phpmyadmin on the production server to the world. If it’s important then restrict the access of phpMyAdmin to your office IP.

 

If you want to check the Ubuntu version then follow this article.

https://www.myserverfix.com/how-to-check-ubuntu-version-easy-step-by-step-tutorial-2020/

 

 

4 thoughts on “Configure AWS RDS Mysql Instance with phpMyAdmin Easy Method 2020”

 1. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề chống thấm, tôi là đại diện từ [b]vatlieunha.vn[/b].

  Tôi đã đọc những bài viết của bạn và rất ấn tượng.
  Nếu bạn đang quan tâm đến vấn đề chống thấm nhà, hãy đừng ngần ngại liên lạc
  với chúng tôi tại [url=https://benhvientaibacninh.wordpress.com/2023/12/28/vat-lieu-chong-tham-san-mai-hieu-qua-phu-hop-voi-thoi-tiet-buon-ma-thuot/]vatlieunha.vn[/url].
  Chúng tôi có những giải pháp hiệu quả và sản phẩm chất lượng để giúp bạn giải quyết
  vấn đề này. Hãy để chúng tôi tư vấn bạn và rằng công trình của bạn sẽ an toàn khỏi vấn đề chống
  thấm.

  Reply
 2. Xin chào tôi là đại diện từ [b]vatlieunha.vn[/b].
  Tôi đã đọc những bài viết của bạn và
  rất ấn tượng. Nếu bạn đang quan tâm đến vấn đề chống thấm
  nhà, hãy đừng ngần ngại với chúng
  tôi tại [url=https://toilamwebs.blogspot.com/2023/12/nhung-van-e-thuong-gap-khi-khong-chong.html]vatlieunha.vn[/url].
  Chúng tôi có những giải pháp hiệu quả và sản phẩm chất lượng để giúp bạn giải quyết vấn đề
  này. Hãy để chúng tôi tư vấn bạn và rằng công trình của bạn sẽ luôn khô ráo.

  Reply

Leave a Comment